Adatvédelem és adatkezelés

Adatvédelem és adatkezelés

 

 

A Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény mint adatkezelő tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a hírlevélre feliratkozók személyes adatait. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat csak a saját promóciós kampányainak keretében, hírlevelek kiküldéséhez használja fel. A Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény minden tekintetben meg kíván felelni a vonatkozó kötelező jogszabályi előírásoknak, így különösen a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányelveinek, valamint a vonatkozó etikai normáknak egyaránt.

A Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeli a hírlevélre feliratkozók előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján, harmadik személynek azokat nem adja át. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hírlevélre feliratkozott az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tiltakozhat annak kezelése ellen, valamint a kérhet a kezelt adatokba történő betekintést is. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panaszaikkal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések megtételére, a hírlevélről történő leiratkozásra, a regisztráció törlésének kezdeményezésére elektronikus úton a következő e-mail címen van lehetőség: info@marotikonyvker.hu. A bejelentésnek nincs formai követelménye, de a jogosultságnak és a nyilatkozat tartalmának egyértelműen ki kell derülnie számunkra.

Tiltakozás, információkérés, valamint egyéb bejelentés, törlési kérelem, illetve adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató 15 naptári napon belül köteles írásban, közérthető módon megfogalmazott levél formájában válaszolni, illetve törlési kérelem esetén az adatot törölni. A törölt adat a továbbiakban nem állítható helyre.

A hírlevélre feliratkozóknak a hírlevél kiküldése érdekében, kötelezően meg kell adniuk a következős adatokat: név és e-mail cím. Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozottak értesítése az aktuális kedvezményekről, illetve promócióinkról. A Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény vállalja, hogy kizárólag heti rendszerességgel, vagy ritkábban küld ki hírlevelet a hírlevélre feliratkozottak számára.

Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően minden esetben az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy, ha az korábban bekövetkezik, úgy az érintett kérésére, illetve kezdeményezésére történő törlésig tart, kivéve, ha a Maróti Motorkerékpár-gyűjteményt jogszabály az adatok megőrzésére kötelezi.

A weboldal látogatóiról kizárólag anonim módon készült statisztikai elemzéseket veszünk igénybe a felhasználói élmény fokozása érdekében, mint amilyen például a Google Analytics szolgáltatás. A weboldalra látogatók, mint ráutaló magatartással jelen kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény a számítógépükön, illetve a hozzáférést biztosító bármely egyéb elektronikus eszközükön az egyedi azonosítást lehetővé tevő un. cookie-t, illetve cookie-kat, azaz egy egyedi kódot tartalmazó, kisméretű, szöveges információcsomagokat helyezzen el az azonosításuk, illetve a beállításaik megőrzése érdekében.

A NAIH-54567/2012. számú határozat értelmében a Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény adatkezelői jogosultsággal rendelkezik. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezeléssel és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan a felhasználók és érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.) fordulhatnak panaszaikkal. A felhasználó és érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen Törvényszékhez fordulhat. A Törvényszék az ügyben soron kívül jár el.